احکام آیت الله خامنه ای(مدظله)

امام صادق(ع): کسی که احکام خداوند را یاد نگیرد ، از خیر و سعادت محروم است.

احکام اموات

س ٢٢٦ : آیا در غسل و کفن و دفن اموات، مماثلت و همجنس بودن شرط است یا هر یک از زن و مرد
 می‌ تواند امور میت دیگر را انجام دهد؟
 ج: همجنس بودن با میّت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتی‌ که غسل دادن میّت به وسیله همجنس او امکان دارد، غسل دادن به وسیله غیر همجنس صحیح نیست و غسل میّت باطل است . ولی‌ در تکفین و تدفین همجنس بودن شرط نیست.
س ٢٢٧ : امروزه در روستاها متعارف است که اموات را در منزل مسکونی‌ غسل می‌ دهند. گاهی‌ میّت وصی‌نداشته و چند فرزند صغیر دارد. نظر مبارک راجع به این موارد چیست؟
 ج : تصرفات مورد نیاز برای‌ تجهیز میّت از قبیل غسل و کفن و دفن، به مقدار متعارف، متوقف بر اذن ولی‌ صغیر نیست و اشکال از جهت وجود فرزندان صغیر ایجاد نمی‌ شود.
س ٢٢٨ : شخصی‌ بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونریزی‌ دارد، آیا باید منتظر
 ماند تا خون، خود به خود یا با وسائل پزشکی‌ بند بیاید یا این که با وجود خونریزی‌ جایز است اقدام به دفن
 او نمایند؟
 ج: تطهیر بدن میّت قبل از غسل در صورت امکان واجب است، و اگر انتظار برای‌ توقف خونریزی‌ یا منع
 آن ممکن باشد، واجب است.
س ٢٢٩ : استخوان مرده ای‌ که حدود چهل یا پنجاه سال از دفن آن می‌ گذرد و مقبره او از بین رفته و تبدیل
 به میدان عمومی‌ گردیده است، در اثر کندن نهری‌ در آن میدان ظاهر شده اس ت . آیا لمس کردن
 استخوان ها برای‌ دیدن آنها اشکال دارد؟ آیا استخوان ها نجس هستند؟
 ج: استخوان میّت مسلمانی‌ که غسل داده شده است، نجس نیست؛ ولی‌ دفن مجدّد آن زیر خاک واجب
 است.
س ٢٣٠ : آیا برای‌ انسان جایز است که پدر یا مادر و یا یکی‌ از بستگان خود را در کفنی‌ که برای‌ خودش
 خریده است، کفن کند؟

 ج: اشکال ندارد.

س ٢٣١ : یک تیم پزشکی‌ برای‌ انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی‌ احتیاج دارند که قلب و بعضی‌ از اعضای‌
 مرده را از جسد او جدا سازند و بعد از گذشت یک روز از انجام آزمایشها و مطالعات ، اقدام به دفن آن
 کنند. امیدواریم لطف نموده به سؤالات زیر پاسخ فرمائید:
١ - آیا با توجه به این که امواتی‌ که این آزمایشها بر روی‌ آنها اعمال م ی‌شود از مسلمانان هستند، اقدام
 به این کار برای‌ ما جایز است؟
 ٢ - آیا دفن قلب و بعضی‌ از اعضای‌ جسد جدای‌ از بدن میّت جایز است؟
 ٣ - آیا با توجه به این که دفن جداگانه قلب و بعضی‌ از اعضا مشکلات فراوانی‌ برای‌ ما ایجاد می‌ کند،
 دفن آن اعضاء با بدن میّت دیگر جایز است یا خیر؟
ج: در صورتی‌ که نجات نفس محترمه یا دستیابی‌ به تجارب علوم پزشکی‌ که جامعه به آن محتاج
 است، و یا شناسائی‌ نوعی‌ بیماری‌ که حیات مردم را تهدید می‌ کند، متوقف بر تشریح باشد، تشریح جسد
 میّت جایز است، لکن لازم است تا آنجا که استفاده از جسد غیر مسلمان امکان دارد، از جسد مسلم استفاده
 نشود. حکم شرعی‌ اعضایی‌ که از جسد مسلمان جدا شده اند، این است که با بدن دفن شوند، و اگرامکا ن
 نداشت، دفن جداگانه آنها اشکال ندارد.
س ٢٣٢ : اگر شخصی‌ برای‌ خودش کفنی‌ بخرد و همیشه در وقت نمازهای‌ واجب یا مستحب یا هنگام قرائت قرآن کریم، آن را پهن نموده و روی‌ آن نماز و قرآن بخواند و هنگام مرگ از آن به عنوان کفن استفاده کند.آیا این عمل جایز است؟ آیا از نظر اسلام صحیح است که انسان کفنی‌ را برای‌ خود بخرد و بر آن آیات قرآنی‌ بنویسد و از آن فقط هنگام تکفین استفاده نماید؟

 ج: موارد مذکور اشکال ندارد.

س ٢٣٣ : اخیرا جنازه زنی‌ در یک قبر قدیمی‌ که تاریخ آن به حدود هفتصد سال پیش بر م ی‌گردد، کشف

 شده است. این جنازه مشتمل بر اسکلت استخوانی‌ عظیم کامل و سالمی‌ است که بر جمجمه آن مقداری‌ مو
 وجود دارد. به استناد گفته های‌ باستان شناسانی‌ که آن را کشف کرده اند، جنازه متعلق به یک زن مسلمان
 است. آیا جایز است -، این اسکلت استخوانی‌ بزرگ و مشخص را از طر ف موزه علوم طبیعی‌ ( بعد از
 بازسازی‌ شکل قبر و قراردادن جنازه در آن) در معرض بازدید قرار داد تا موجب عبرت بازدید کنندگان از
 موزه علوم طبیعی‌ گردد و یا با نوشتن آیات و احادیث مناسب باعث تذکر و موعظه دیدار کنندگان شود؟

 ج : اگر ثابت شود که اسکلتِ استخوانی‌، متعلق به بدن میّت مسلمان است، دفن فوری‌ آن واجب است.

س ٢٣٤ : گورستانی‌ در روستائی‌ وجود دارد که ملک خاص کسی‌ نیست و وقف هم نشده است، آیا جایز
 است اهالی‌ این روستا از دفن اموات شهر یا روستاهای‌ دیگر یا میتی‌ که وصیت کرده در آن قبرستان د فن
 شود، جلوگیری‌ کنند؟
 ج: اگر قبرستان عمومی‌ مزبور ملک خاص کسی‌ یا وقف خاص اهالی‌ آن روستا نباشد، نمی‌ توانند از دفن
 اموات دیگران در آن قبرستان جلوگیری‌ کنند و اگر شخصی‌ وصیت کرده است در آن دفن شود، واجب
 است طبق وصیت عمل شود.
س ٢٣٥ : روایاتی‌ وجود دارد دال بر این که پاشیدن آب بر قبور مستحب است، مانند روایاتی‌ که در کتاب

« لآلی‌ الاخبار »ذکر شده است، آیا این استحباب مخصوص روز دفن میّت است یا اطلاق دارد، چنانچه نظر

مؤلف« لآلی‌ الاخبار »چنین است؟ نظر جنابعالی‌ در این باره چیست؟
ج: پاشیدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نیز به قصد رجاء اشکال ندارد.

س ٢٣٦ : چرا میّت را شب دفن نمی‌ کنند؟ آیا دفن میّت در شب حرام است؟
 ج: دفن میّت در شب اشکال ندارد.
س ٢٣٧ : شخصی‌ بر اثر تصادف ماشین فوت کرده است، پس از غسل و کفن او را به قبرستان آوردند، ولی‌
 هنگام دفن متوجه شدند که تابوت و کفن آغشته به خونی‌ است که از او جریان دارد، آیا عوض کردن کفن
 او در این حالت واجب است؟
 ج: اگر شستن آن قسمت از کفن که به خون آغشته شده است یا بریدن و یا عوض کردن آن امکان
 داشته باشد، آن کار واجب است، ولی‌ اگر امکان ندارد، دفن میّت به همان صورت جایز است.
س ٢٣٨ : اگر سه ماه از دفن آن میّت با کفن آغشته به خون بگذرد، آیا نبش قبر در این حالت جایز است؟
 ج: نبش قبر در فرض سؤال جایز نیست.
س ٢٣٩ : از حضرتعالی‌ تقاضا می‌ کنیم به سه سؤال زیر پاسخ فرمائید.
 ١ - اگر زن حامله ای‌ هنگام وضع حمل از دنیا برود، جنین موجود در رحم زن در موارد زیر چه حکمی‌
 دارد؟
 الف: اگر روح به تازگی‌ در او دمیده شده باشد ( سه ماه یا بیشتر)، با توجه به این که احتمال مرگ جنین در
 صورت خارج کردن آن از رحم مادر بسیار زیاد است؟
 ب: اگر عمر جنین هفت ماه یا بیشتر باشد؟
 ج: اگر جنین در رحم مادر مرده باشد؟
 ٢ - اگر زن حامله هنگام وضع حمل بمیرد، آیا بررسی‌ کامل مرگ و زندگی‌ جنین بر دیگران واجب
 است؟
 ٣ - اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت کند و بچه در شکم او زنده بماند و شخصی‌ بر خلاف متعارف
 با وجود زنده بودن جنین دستور دفن مادر با جنین را بدهد، نظر شما در این باره چیست؟
ج: اگر جنین با مرگ مادرش فوت کند، و یا فوت مادر پیش از دمیده شدن روح در جنین باشد، خارج
 کردن آن از شکم مادر واجب نیست، بلکه جایز هم نیست . ولی‌ اگر روح در او دمیده شده و در شکم
 مادرش که از دنیا رفته است، زنده باشد و احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر وجود
 داشته باشد، واجب است که سریعا او را از شکم مادر خارج کنند، و تا وقتی‌ که موت جنین در رحم احراز
 نشده است، دفن مادر همراه با جنین جایز نیست و اگر جنین زنده همراه مادرش دفن شد و حتی‌ بعد از دفن
 هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش قبر و خارج کردن جنین زنده از شکم
مادر نمایند. همچنین اگر حفظ حیات جنین در شکم مادرش متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، ظاهر این
 است که تأخیر دفن مادر واجب است تا جان جنین حفظ شود، و اگر کسی‌ بگوید دفن زن حامله با جنین
 زنده ای‌ که در رحم او وجود دارد جایز است و دیگران به گمان صحت نظر او اقدام به دفن نمایند و این کار
 منجر به مرگ بچه در داخل قبر شود، پرداختن دیه بر کسی‌ که مباشر دفن بوده، واجب است، مگر این که
 مرگ جنین مستند به گفته آن شخص باشد که در این صورت دیه بر او واجب است.
س ٢٤٠ : شهرداری‌ برای‌ استفاده بهینه از زمین، دستور داده است قبرها به صورت دو طبقه ساخته شود. تمنّا
 می‌ کنیم حکم شرعی‌ آن را بیان فرمائید.
 ج: جایز است که قبور مسلمانان در چندین طبقه ساخته شود، به شرطی‌ که این کار سبب نبش قبر و
 هتک حرمت مسلمان نشود.
س ٢٤١ : کودکی‌ در چاه سقوط کرده و مرده است. آب موجود در چاه مانع خارج کردن بدن او است ،
 حکم آن چیست؟
ج: جسد کودک در همان چاه به حال خود رها می‌ شود و چاه قبر او خواهد بود و اگر چاه ملک شخصی‌
 کسی‌ نباشد و یا مالک آن به مسدود کردن آن راضی‌ باشد، تعطیل کردن چاه و بستن آن واجب است.

س ٢٤٢ : در منطقه ما مرسوم است که مراسم سینه زنی‌ و زنجیرزنی‌ به صورت سنتی‌ آن فقط در عزادار ی‌
 و شهدا و بزرگان دینی‌ برگزار می‌ شود. آیا برپائی‌ این مراسم به خاطر در گذشت « علیهم السلام » ائمه اطهارافرادی‌ از نیروهای‌ بسیج و یا از کسانی‌ که به نحوی‌ به حکوم ت اسلامی‌ و این ملت مسلمان خدمات
 کرده اند، جایز است؟
ج: این عمل اشکال ندارد.
س ٢٤٣ : با توجه به اینکه رفتن به قبرستان در شب مکروه است، اگر کسی‌ با این اعتقاد که شبانه به
 قبرستان رفتن عامل مؤثری‌ در تربیت اسلامی‌ است، شبانه به قبرستان برود، چه حکمی‌ دارد؟
 ج: اشکال ندارد.
س ٢٤٤ : آیا شرکت در تشیع جنازه و حمل آن برای‌ زنان جایز است؟
 ج: اشکال ندارد.
س ٢٤٥ : در میان بعضی‌ از عشایر معمول است که هنگام مرگ بعضی‌ از اشخاص، با قرض، اقدام به خرید
 تعداد زیادی‌ گوسفند می‌ کنند تا همه کسانی‌ را که در مراسم عزاداری‌ شرکت می‌ نمایند، اطعام کنن د . این
 کار باعث ضرر فراوانی‌ به آنها می‌ شود، آیا تحمل این ضررها برای‌ حفظ عادات و رسوم جایز است؟
 ج: اگر اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضایت آنها باشد، جایز است. ولی‌ اگر این کار موجب بروز
 مشکلات و ضررهای‌ مالی‌ می‌ شود از آن اجتناب شود و اگر انفاق از اموال میّت صورت بگیرد، بستگی‌ به
نحوه وصیت او دارد و به طور کلّی‌ در این گونه امور باید از اسراف و زیاده روی‌ که موجب تضییع نعم الهی‌
 می‌ شود پرهیز گردد.
س ٢٤٦ : اگر در زمان حاضر، شخصی‌ در منطقه ای‌ بر اثر انفجار مین کشته شود، آیا احکام شهید را دارد؟
 ج : سقوطِ تکلیف غسل و کفن شهید از احکام اختصاصی‌ شهیدی‌ است که در میدان جنگ کشته شود.
 س ٢٤٧ : برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ که در محورهای‌ شهرهای‌ مرزی‌ رفت و آمد می‌ کنند، گاهی‌ با کمین هائی‌ که از طرف بعضی‌ از عناصر ضد انقلاب اسلامی‌ گذاشته می‌ شود، مواجه می‌ شوند که گاهی‌منجر به شهادت آنان می‌ گردد . آیا غسل یا تیمم این شهدای‌ عزیز واجب است یا این که آنجا میدان جنگمحسوب می‌ شود؟
 ج: اگر آن محورها و منطقه مزبور میدان جنگ بین گروه حق و گروه باطل و یاغی‌ باشد، افرادی‌ که از
 گروه حق در آنجا به شهادت می‌ رسند، حکم شهید را دارند.
 س ٢٤٨ : آیا کسی‌ که واجد شرایط امامت در نماز جماعت نیست، جایز است امامت نماز میّت بر جنازه
 یکی‌ از مؤمنین را عهده دار شود؟
 ج: بعید نیست که شرائط معتبر در جماعت و امامت جماعت در سایر نمازها در نماز میّت شرط نباشد،
 هر چند احوط این است که آن شرائط در نماز میّت هم رعایت شود.
 س ٢٤٩ : اگر مؤمنی‌ در جائی‌ از جهان در راه اجرای‌ احکام اسلامی‌ یا در تظاهرات و یا در راه اجرای‌ فقه
 جعفری‌ کشته شود، آیا شهید محسوب می‌ شود؟
 ج: چنین شهیدی‌ اجر و ثواب شهید را دارد، ولی‌ احکام تجهیز شهید اختصاص به کسی‌ دارد که در
 میدان جنگ، هنگام درگیری‌ و در معرکه نبرد به شهادت رسیده باشد.
س ٢٥٠ : اگر مسلمانی‌ بر اساس قانون و تأیید قوه قضائیه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شود و
 حکم اعدام درباره او اجرا گردد:
 ۱ - آیا نماز میّت بر او خوانده می‌ شود؟
 که برای‌ « علیهم السلام » ٢ - شرکت در مجلس عزا و قرائت قرآن کریم و مصیبت خوانی‌ برای‌ اهل بیت
 او برگزار می‌ شود، چه حکمی‌ دارد؟
 ج: مسلمانی‌ که حکم اعدام درباره او اجرا گردیده است، حکم سایر مسلمانان را دارد و همه احکام و
 آداب اسلامی‌ میّت در مورد او هم جاری‌ است.
 س ٢٥١ : آیا مسّ کردن استخوانی‌ که همراه با گوشت است و از بدن انسان زنده جدا شده، موجب غسل
 مسّ میّت می‌ شود؟
 ج: دست زدن به عضوی‌ که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد.
س ٢٥٢ : آیا دست زدن به عضوی‌ که از بدن انسان، مرده، جدا شده، غسل مسّ میت واجب می‌ شود؟
 ج: دست زدن به عضوی‌ که از بدن مرده جدا شده، پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن، در حکم
 دست زدن به بدن مرده است.
 س ٢٥٣ : آیا شخص مسلمان را باید هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟
 ج: شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به طوری‌ که
 کف پای‌ او به جانب قبله باشد. بسیاری‌ از فقهاء این عمل را برخود محتضر در صورتی‌ که قادر باش د و بر
 دیگران، واجب دانسته اند و احتیاط در انجام آن ترک نشود.
 س ٢٥٤ : اگر هنگام کشیدن دندان مقداری‌ از بافت های‌ لثه هم همراه آن کنده شود، آیا دست زدن به آنها
 موجب غسل مسّ میّت می‌ شود؟
 ج: مس آن موجب غسل مس میت نمی‌ شود.
 س ٢٥٥ : آیا بر شهید مسلمانی‌ که با لباسش دفن شده است، احکام مسّ میّت مترتب است؟
 ج: با مسّ شهیدی‌ که تغسیل و تکفین در حق او ساقط است، غسل مسّ میّت واجب نمی‌ شود.
 س ٢٥٦ : اینجانب دانشجوی‌ رشته پزشکی‌ هستم. گاهی‌ هنگام تشریح مجبور به مسّ جسد کسانیکه از دنیا
 رفته اند می‌ شویم و نمی‌ دانیم که آن اموات مسلمان هستند یا خیر، و غسل داد ه شده اند، یا خیر؟ ولی‌
 مسئولین می‌ گویند که این اجساد غسل داده شده اند. با توجه به این مطالب امیدواریم وظیفه ما نسبت به
 نماز و غیر آن را بعد از مسّ آن اجساد بیان فرمائید، و اینکه آیا بر اساس آنچه ذکر شد، غسل بر ما واجب
 می‌ شود یا خیر؟
ج: اگر غسل دادن میّت، احراز نشود و شما در آن شک داشته باشید، با مسّ جسد یا اجزاء آن، غسل
 مسّ میّت بر شما واجب می‌ شود، و نماز بدون غسل مسّ میّت صحیح نیست. ولی‌ اگر اصل غسل میّت احراز
 شود با مسّ جسد یا بعضی‌ از اجزای‌ آن، غسل مسّ میّت واجب نمی‌ شود، حتی‌ اگر در صحت غسل آن میّت
 شک داشته باشید.
 س ٢٥٧ : شهیدی‌ که نام و نشانی‌ او معلوم نیست، با تعدادی‌ از اطفال در یک قبر دفن شده اس ت . بعد از
 مدتی‌ شواهدی‌ به دست آمد حاکی‌ از این که آن شهید اهل شهری‌ که در آن دفن شده، نیست . آیا نبش
 قبر او جهت حمل جسد شهید به شهر خودش جایز است؟
 ج: اگر بر اساس موازین و احکام شرعی‌ دفن گردیده، نبش قبر وی‌ جایز نیست.
 س ٢٥٨ : اگر آگاهی‌ از داخل قبر و تصوی ر برداری‌ تلویزیونی‌ از آنچه در آن است، بدون کندن و
 خاکبرداری‌، ممکن باشد، آیا بر این عمل نبش قبر صدق می‌ کند یا خیر؟
ج: بر تصویربرداری‌ از بدن میتی‌ که در قبر دفن شده است بدون کندن و نبش قبر و آشکار شدن جنازه، عنوان نبش قبر صدق نمی‌ کند.
س ٢٥٩ : شهرداری‌ قصد دارد مقبره های‌ اطراف قبرستان را برای‌ توسعه کوچه ها، خراب نماید آیا این عمل
 جائز است؟ ثانیا: آیا خارج کردن استخوان های‌ آن اموات و دفن آنها در مکانی‌ دیگر جایز است؟
 ج: تخریب قبور مومنین و نبش آنها جایز نیست، حتی‌ اگر برای‌ تعریض کوچه ها باشد، و در صورت
 وقوع نبش قبر و آشکار شدن بدن میّت مسلمان یا استخوان های‌ آن که هنوز پوسیده نشد هاند، واجب است
 دوباره دفن شوند.
 س ٢٦٠ : اگر شخصی‌ بدون رعایت موازین شرعی‌ اقدام به خراب کردن قبرستان مسلمانان کند، مسلمانهای‌
 دیگر در برابر او چه مسئولیتی‌ دارند؟
 ج: وظیفه دیگران در این باره نهی‌ از منکر با رعایت شرایط و مراتب آن است، و اگر در اثر تخریب
 قبور استخوان بدن میت مسلمان ظاهر شود واجب است آن را مجددا دفن نمایند.
 س ٢٦١ : پدرم در حدود ٣٦ سال است که در قبرستان دفن شده است. اکنون به فکر افتاد هام که با کسب
 اجازه از اداره اوقاف از آن قبر برای‌ خودم استفاده کنم. آیا با توجه به وقفی‌ بودن قبرستان، اجازه گرفتن از
 برادرانم در این باره لازم است؟
 ج: اجازه گرفتن از سایر ورثه میّت نسبت به قبری‌ که زمین آن وقف عام برای‌ دفن اموات شده، شرط
 نیست. ولی‌ قبل از تبدیل استخوان های‌ میّت به خاک، نبش قبر برای‌ دفن میّت دیگری‌ در آن جایز نیست.
 س ٢٦٢ : آیا راهی‌ برای‌ خراب کردن قبرستان مسلمان ها و تبدیل آن به مراکز دیگر وجود دارد، توضیح
 دهید؟
 ج: تغییر و تبدیل قبرستان مسلمانان که برای‌ دفن اموات مسلمین وقف شده، جایز نیست.
 س ٢٦٣ : آیا نبش قبر و تبدیل قبرستانی‌ که برای‌ دفن اموات وقف گردیده، بعد از اخذاخذ اجازه از مرجع تقلید
 جایز است؟
ج: در مواردی‌ که نبش قبر و تبدیلِ قبرستانِ وقف شده برای‌ دفن اموات جایز نیست، اجازه مرجع تقلید
 اثری‌ ندارد. و اگر از موارد استثناء باشد اشکال ندارد.
 س ٢٦٤ : مردی‌ در حدود بیست سال پیش فوت نموده، چندی‌ پیش هم زنی‌ در همان روستا از دنیا رفت،
 اشتباها قبر آن مرد را حفر و زن رادر آن دفن کردند، با توجه به این که در داخل قبر هیچ اثری‌ از جسد
 مرد مزبور وجود ندارد، وظیفه فعلی‌ ما چیست؟

ج: در حال حاضر، با توجه به فرض سؤال، دیگران هیچ تکلیفی‌ ندارند و مجرد دفن میّت در قبر میّت دیگر موجب جواز نبش قبر برای‌ انتقال جسد به قبر دیگر نمی‌ شود.
س ٢٦٥ : در وسط خیابانی‌، چهار قبر وجود دارد که مانع ادامه جاده سازی‌ هستند، از طرفی‌ هم نبش قب ر
 اشکال شرعی‌ دارد. امیدواریم برای‌ این که شهرداری‌ مرتکب عمل خلاف شرعی‌ نشود، وظیفه ما را بیان
 فرمائید.
 ج: اگر احداث جاده متوقف بر حفر قبر و نبش آن نباشد و عبور جاده ا ز روی‌ قبرها امکان دارد، یا
 احداث جاده با وجود قبرها ضروری‌ و طبق قانون لازم باشد، احداث آن اشکال ندارد.


ÈэÓȝåÇ: احکام اموات, حکم مرده ها, افراد مرده, احکام مرگ
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 13:26  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  |